Etapele obtinerii Autorizatiei de Construire

Conform prevederilor Legii nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcţii, Capitolul III, Secţiunea 1 - Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor, Art. 21, alin. b): pentru realizarea unei investiţii sau a lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente, este necesară obţinerea Autorizaţiei de Construire, a acordurilor şi avizelor prevăzute de lege.

Astfel, în vederea realizării Investiţiei pe care o doriţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.430/26.08.2005, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 1. Obţinerea Certificatului de Urbanism de la Administraţia Publică Locală (Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului, Oraşului, Comunei) în raza căreia se doreşte construirea viitoarei Investiţii.

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism solicitantul, orice persoană fizică sau juridică, trebuie să depună la Administraţia Publică Locală o documentaţie cuprinzând:

a) Cererea tip pentru eliberarea Certificatului de urbanism (formular obţinut de la Administraţia Publică Locală), completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi ale imobilului - terenului/construcţiei pentru care se solicită Certificatul de Urbanism, precum şi cu precizarea scopului pentru care se solicită (elementele care definesc scopul solicitării);

b) Alte documente de identificare ale imobilului - terenului/construcţiei pentru care se solicită Certificatul de Urbanism, cum ar fi:


- Fişa bunului imobil, sau
- Extras de Carte Funciară, sau
- Elemente de reper, general cunoscute, sau
- Numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul Agricol, sau
- Plan topografic, sau
- Plan de Situaţie din cadrul unor studii şi/sau Planuri Urbanistice elaborate în zonă.

Pentru localităţile care dispun de Planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 sau 1:2.000, cu indicarea imobilului.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism.

Certificatul de Urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (Plan Urbanistic General – P.U.G.; Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z.; Plan Urbanistic de Detaliu – P.U.D.), aprobate potrivit legii.

Certificatul de Urbanism eliberat face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării.

Certificatul de Urbanism se eliberează de către Administraţia Publică Locală (Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului, Oraşului, Comunei) în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

În Certificatul de Urbanism emis sunt prevăzute toate documentele care trebuie să însoţească cererea pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire, respectiv:

 1. Titlul asupra imobilului;

 2. Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, respectiv:

- Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construcţii (P.A.C.) şi/sau

- Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Desfiinţare (P.A.D.) şi/sau

- Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Organizare a Execuţiei (P.O.E.);

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

c) Fişele Tehnice necesare emiterii Acordului Unic:

c.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

- alimentare cu apă

- canalizare

- alimentare cu energie electrică

- alimentare cu energie termică

- gaze naturale

- telefonie

- salubritate

- transport urban

- altele

c.2. Avize şi acorduri privind:

- securitatea la incendiu

- protecţia civilă

- protecţia mediului

- sănătatea populaţiei;

d) Avize/acorduri ale Administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, de exemplu:

- Comisia de Circulaţie;

- Comisia pentru Monumente Istorice;

- Ministerul Culturii şi Cultelor;

- Agenţia pentru Protecţia Mediului;

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- Inspectoratul de Stat în Construcţii, etc.

e) Studii de specialitate, cum ar fi:

- de circulaţie ;

- istorice;

- de amenajare peisagistică;

- de impact asupra mediului, etc.

f) Alte Avize de la Organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie şi/sau de restricţii de construire, respectiv:

- protejarea monumentelor istorice;

- protejarea zonelor naturale;

- vecinătatea construcţiilor şi ansamblurilor cu caracter militar;

- drumuri, poduri;

- căi ferate şi navigabile;

- zone cu trafic aerian;

- magistrale electrice;

- magistrale de transport de gaze, de produse petroliere;

- reţele de telecomunicaţii;

- cursuri de apă;

- surse şi gospodării de apă;

- amenajări şi îmbunătăţiri funciare;

- staţii meteo, etc.

g) Expertize Tehnice;

h) Documentele de plată a taxei de eliberare a Autorizaţiei de Construire.

Aceste avize, acorduri, studii de specialitate sau expertize tehnice se solicită în funcţie de situaţia concretă de realizare a investiţiei pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism, respectiv în funcţie de regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului – teren/construcţie..

Certificatul de Urbanism eliberat va fi însoţit de formularele Fişelor Tehnice în vederea emiterii Acordului Unic.

Certificatului de Urbanism are valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 ÷ 24 luni de la data emiterii, în funcţie de:

 1. natura şi complexitatea investiţiei;

 2. scopul pentru care a fost solicitat;

 3. caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul – terenul/construcţia;

 4. menţinerea pentru imobilul solicitat a valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate.

Termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism se poate prelungi pentru maxim 12 luni, în baza depunerii de către investitor la emitent a unei cereri tip şi a Certificatului de Urbanism emis (original), inclusiv dovada achitării taxei de prelungire a Certificatului de Urbanism.

 1. Obţinerea Autorizaţiei de Construire

În baza cererii solicitantului pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare, însoţită de:

 1. Dovada titlului asupra imobilului;

 2. Certificatul de Urbanism în termenul de valabilitate;

 3. Proiectul pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construcţii (P.A.C.) şi/sau Proiectul pentru Autorizarea Lucrărilor de Desfiinţare (P.A.D.) şi/sau Proiectul pentru Autorizarea Lucrărilor de Organizare a Execuţiei (P.O.E.);

 4. Fişele Tehnice însoţite de documentaţiile necesare obţinerii avizelor/acordurilor;

 5. Avizele/acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism;

 6. Studii de specialitate/Expertize Tehnice cerute;

 7. Acordul Unic;

 8. Alte avize/studii cerute prin Certificatul de Urbanism;

 9. Documentele de plată ale taxelor legale,

în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, se emite Autorizaţia de Construire/Desfiinţare.

Autoritatea emitentă a Autorizaţiei de Construire stabileşte o perioadă de valabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările.

Prelungirea valabilităţii Autorizaţiei de Construire se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a Autorizaţiei de Construire şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate.

Executarea Lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic (P.T.) şi a Detaliilor de Execuţie (D.T.).

Proiectele Tehnice (P.T.) şi Detaliile de Execuţie (D.E.) se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.