Ghid pentru realizarea unei Constructii

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 • Ordinului M.T.C.T. nr. 1.430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

 • Legii nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcţii, cu completările şi modificările ulterioare,

executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei Autorizaţii de Construire sau de Desfiinţare, emisă la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra imobilului teren şi/sau construcţie, ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate conform legii.

1. CERTIFICATUL de URBANISM constituie actul de informare prin care autorităţile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

În vederea eliberării Certificatului de Urbanism, orice persoană fizică sau juridică interesată se va adresa autorităţilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită Certificatul de Urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

Certificatul de Urbanism se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se scopul eliberării.

Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

 

2. AUTORIZAŢIA de CONSTRUIRE constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Autorizaţiile de Construire se emit în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

Autorizaţiile de Construire se emit în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autorităţile publice locale, care va cuprinde:

 1. Certificatul de Urbanism;

 2. Dovada titlului asupra terenului şi/sau a construcţiilor;

 3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (faza P.A.C.);

 4. Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism;

 5. Dovada privind achitarea taxelor legale.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) este extras din Proiectul Tehnic (faza P.T.), elaborat conform conţinutului cadru şi a prevederilor Certificatului de Urbanism, a conţinutului avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, întocmit, semnat şi verificat conform legii.

Executarea Lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic (P.T.) şi a Detaliilor de Execuţie (D.T.).

Autoritatea emitentă a Autorizaţiei de Construire stabileşte o perioadă de valabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările.

Prelungirea valabilităţii Autorizaţiei de Construire se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a Autorizaţiei de Construire şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate.

În situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a Autorizaţiei de Construire intervin modificări de temă privind construcţia autorizată care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o nouă Autorizaţie de Construire, potrivit legii.

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.), precum şi Proiectele Tehnice (P.T.) pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

 

3. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (CONSTRUIRE / DESFIINŢARE) – (P.A.C. / P.A.D.)

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se elaborează de colective tehnice de specialitate, persoane fizice sau juridice şi este extras din Proiectul Tehnic (P.T.), în concordanţă cu cerinţele Certificatului de Urbanism, cu conţinutul avizelor şi acordurilor cerute prin acesta.

Conţinutul cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) cuprinde piesele scrise şi desenate necesare a fi prezentate spre autorizare.

 

3.1. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.)

   1. Piese scrise:

 • Lista proiectanţilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanţilor şi specialitatea din proiect pentru care răspund, semnăturile acestora;

 • Memoriu General, cu descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi care face referiri la amplasament, topografia locului, trasarea lucrărilor, clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, categoria de importanţă a obiectivului;

 • Memorii pe Specialităţi, cuprinzând descrierea lucrărilor de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice, după caz, amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

 • Date şi indici care caracterizează investiţia, cuprinse în anexa la cererea pentru autorizare:

- Suprafaţa construită desfăşurată;

- Suprafaţa construită la sol;

- Suprafaţa utilă;

- Înălţimile clădirilor;

- Numărul de niveluri;

- Volumul construcţiilor;

- Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.);

- Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.);

 • Anexe la Memoriu:

- Studiul Geotehnic întocmit de către Specialişti Geotehnicieni;

- Referatele de Verificare a Proiectului întocmite de Verificatori de Proiecte atestaţi de M.L.P.A.T.;

- Fişele Tehnice necesare obţinerii avizelor şi acordurilor în vederea emiterii Acordului Unic din competenţa emitentului Autorizaţiei, cerute prin Certificatul de Urbanism;

- Documentaţii specifice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei;

- Avize specifice cerute prin Certificatul de Urbanism ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei;

- Acordurile vecinilor, conform prevederilor legale în domeniu, exprimate în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora.

 

   1. Piese desenate:

 1. Planuri generale:

 • Plan de încadrare în teritoriu – planşă pe suport topografic, vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după caz;

 • Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – planşă pe suport topografic, vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:2.000; 1:500; 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

- Parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţă, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

- Amplasarea tuturor construcţiilor care se menţin, se desfiinţează sau se construiesc;

- Cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cota ± 0,00, cote de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor, etc.);

- Denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

- Sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

- Accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute.

 • Planul privind construcţiile subterane, care va cuprinde amplasarea acestora, reţelele de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor, la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico – edilitară, se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

 

 1. Planşe pe Specialităţi:

B.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100:

 • Planuri cotate ale tuturor nivelelor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiilor, dimensiunilor şi suprafeţelor;

 • Planurile acoperişurilor cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora şi cu indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

 • Secţiunile caracteristice, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelelor, înălţimile determinante ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişă, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;

 • Toate faţadele, cu indicarea materialelor şi a finisajelor, a culorilor, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat.

 

B.2. Rezistenţa

 • Planul fundaţiilor, redactat la scara 1:50

 • Detalii de fundaţii

 • Proiectul complet al structurii de rezistenţă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.

 

B.3. Instalaţii

 • Schemele instalaţiilor pe specialităţi (sanitare, termice, ventilaţii, electrice, gaz, curenţi slabi);

 • Schemele funcţionale ale instalaţiilor;

 • Scheme izometrice;

 • Trasee ale instalaţiilor

 • Dotări şi instalaţii tehnologice: desene de ansamblu, scheme ale fluxului tehnologic.

 

3.2. Proiectul Tehnic (P.T.) şi Detalii de Execuţie (D.E.)

Proiectul Tehnic (P.T.) şi Detaliile de Execuţie (D.E.) reprezintă documentaţia (piese scrise şi desenate) care cuprinde soluţiile tehnice de realizare a obiectivului de investiţii şi în baza căruia se execută construcţia, în toate specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii, etc.

 

În Proiectul Tehnic trebuie să se regăsească propunerile proiectanţilor de specialitate privind „Programele de Control al Calităţii Execuţiei Lucrărilor”, pe specialităţi, programe care, în etapa de anunţare a începerii execuţiei lucrărilor, sunt supuse spre avizare Organelor Teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii (I.S.C.).

 

Proiectele Tehnice şi Detaliile de Execuţie, pe specialităţi, trebuie să fie verificate şi ştampilate de către Verificatori de Proiecte atestaţi pentru domeniile respective, conform prevederilor legale.