Sistemul Calitatii in Constructii

Extras din Legea nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcţii, completată şi modificată prin:

- H.G.R. nr. 498/24.05.2001;

- Legea nr. 587/29.10.2002;

- Legea nr. 123/05.05.2007.

- - - - - - - - - -

CAPITOLUL II - Sistemul calităţii în construcţii

Art. 8. – Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.

Art. 9. – Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
a) reglementările tehnice în construcţii:
b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;
d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a

construcţiilor;
e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de

construcţii;
g) activitatea metrologică în construcţii;
h) recepţia construcţiilor;
i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;
j) postutilizarea construcţiilor;
k) controlul de stat al calităţii în construcţii.

Art. 10. – Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.

Art. 11. – Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.

La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale.

Art. 12. – Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinerea acestora.

La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor esenţiale se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.

Art. 13. – Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe esenţiale, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent.

Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.

Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.

Art. 14. – Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.

Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

Art. 15. – Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16. – Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.

Art. 17. – Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.

Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.

Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenta proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.

Art. 18. – Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor esenţiale.

Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Art. 19. – Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.

Art. 20. – Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

- - - - - - - - - - ."

Extras din H.G.R. nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, completată şi modificată prin:

- H.G.R. nr. 675/03.07.2002;

- H.G.R. nr. 1.231/01.10.2008.

- - - - - - - - - -

ANEXA Nr. 2

REGULAM
ENT privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii

Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. Conducerea şi asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate.

Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice şi clauze contractuale, în condiţii raţionale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, având în vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construcţiilor.

Art. 3. Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor: investitori, proprietari, unităţi de cercetare, de proiectare, fabricanţi şi furnizori de produse şi servicii pentru construcţii, executanţi de lucrări de construcţii şi utilizatori ai construcţiilor, care sunt obligaţi să asigure, prin conducerea şi asigurarea calităţii, obţinerea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii.

- - - - - - - - - - ."