Legislatia aplicabila

 1. Legea nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

 2. Ordinul M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 privind Procedura de autorizare a Diriginţilor de Şantier;

 3. Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 privind Reglementarea tehnică „Îndrumător pentru atestarea tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu completările şi modificările ulterioare;

 4. Ordinul I.S.C. nr. 646/30.08.2007 privind Procedura de autorizare a personalului de specialitate in construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

 5. H.G.R. nr. 272/14.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

 6. H.G.R. nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu completările şi modificările ulterioare;

 7. H.G.R. nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv:

7.1.activitatea de metrologie în construcţii;
7.2. conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
7.3. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor;
7.4. urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
7.5. agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii;
7.6. autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
7.7. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii.

 1. H.G.R. nr. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

 2. Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 3. Ordinul M.T.C.T. nr. 1.430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

 4. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/25.10.1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Ordinul M.D.R.L. nr. 119/26.02.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.430/2005;

 6. Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare;

 8. Legea nr. 114/11.10.1996 – Legea locuinţei, cu completările şi modificările ulterioare;

 9. Legea nr. 372/13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

 10. Ordonanţa nr. 20/27.01.1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, cu completările şi modificările ulterioare;

 11. Ordinul I.S.C. nr. 500/05.07.2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu completările şi modificările ulterioare;

 12. H.G.R. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

 13. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 5/N/07.02.2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii şi produselor destinate construcţiilor, cu completările şi modificările ulterioare;

 14. H.G.R. nr. 622/21.04.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 15. Ordinul M.T.C.T. nr. 1.558/26.08.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

 16. Ordinul M.T.C.T. nr. 1.822/07.10.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu completările şi modificările ulterioare;

 17. Ordinul M.T.C.T. nr. 620/29.04.2005 cu privire la implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru construcţii;

 18. Ordonanţa nr. 20/18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializarea a produselor

 19. Ordinul nr. 1.953/09.08.2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.