Obligatiile Responsabilului cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (C.Q.)

Responsabilului cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
 

 1. Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat;

 2. Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare;

 3. Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii lucrărilor de construcţii;

 4. Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;

 5. Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;

 6. Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” adoptat;

 7. Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii;

 8. Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii întreprinderii de acţiuni preventive sau corective;

 9. Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic;

 10. Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor;

 11. Verifică calitatea remedierilor executate;

 12. Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;

 13. Nu participă la soluţionarea, supravegherea şi conducerea lucrărilor de remediere a neconformităţilor sau de realizare a acţiunilor corective.