Oferta de servicii

S.C. CONMAPRO S.R.L. asigură Servicii de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică de Specialitate în Construcţii şi Instalaţii şi Proiectare, respectiv:

1. Dirigentie de Şantier
2. Responsabili Tehnici cu Execuţia (R.T.E.) şi Responsabili cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.)
3. Proiectare în Construcţii şi Instalaţii aferente
4. Consultanţă de Specialitate în Construcţii

1. Investitori şi/sau Beneficiari, Utilizatori ai lucrărilor de investiţii (persoane fizice sau juridice, române, străine sau asociate; cu capital de stat, privat sau mixt; cu creditare externă sau internă, fonduri rambursabile sau nerambursabile, surse bugetare, fonduri private, orice combinaţii ale acestora) prin Diriginţi de Şantier autorizaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.) în domeniile:

- Construcţii civile, clădiri de locuit individuale sau colective, ansambluri rezidenţiale, construcţii publice şi administrative, clădiri social-culturale, turistice, sedii de firme;
- Construcţii industriale de producţie şi pentru deservirea producţiei, spaţii administrative;
- Construcţii agrozootehnice;
- Clădiri şi construcţii inginereşti;
- Lucrări tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală, de alimentări cu apă, canalizare, reţele, aducţiuni, staţii de epurare, racorduri, branşamente;
- Instalaţii aferente construcţiilor: electrice, sanitare, termice, ventilaţii, gaze;
- Reţele termice, electrice, gaze naturale;
- Căi de comunicaţie, drumuri, platforme, piste de aviaţie, poduri, tunele, transport pe cablu;
- Consolidări, reparaţii capitale, modernizări, extinderi la clădiri existente, la monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură.

2. Antreprenori / Contractori / Executanţi ai lucrărilor de investiţii – Persoane juridice prin Responsabili Tehnici cu Execuţia (R.T.E.) atestaţi de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în domeniile:

- Construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicaţii, miniere;
- Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
şi prin
Responsabili cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.) autorizaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii în domeniile:
- Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă;
- Instalaţii aferente construcţiilor: instalaţii electrice, sanitare, termoventilaţii;
- Lucrări şi reţele de alimentări cu apă şi canalizare, îmbunătăţiri funciare;
- Consolidări monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură

3. Investitori - Persoane fizice sau juridice, S.C. CONMAPRO S.R.L. realizează Proiectare în Construcţii Civile, Industriale, Agrozootehnice şi Instalaţii aferente acestora.

4. Antreprenori / Contractori / Executanţi ai lucrărilor de investiţii – Persoane juridice, S.C. CONMAPRO S.R.L. asigură Consultanţă şi întocmeşte documentaţia necesară implementării şi certificării Sistemului de Management al Calităţii de către Organisme de Certificare acreditate şi recunoscute internaţional, în conformitate cu cerinţele Standardului ISO 9001:2008, respectiv:

- Manualul Calităţii;
- Proceduri de Sistem;
- Proceduri Operaţionale;
-
Proceduri Tehnice de Execuţie;
- Instrucţiuni de Lucru;
- Planuri de Asigurare a Calităţii;
- Programe de Control al Calităţii, Verificări, Inspecţii.

 


           S.C. CONMAPRO S.R.L. urmăreşte implementarea şi menţinerea la cei mai înalţi parametri de performanţă şi exigenţă în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii - în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcţii - a următoarelor cerinţe esenţiale:
- Rezistenţa mecanică şi stabilitatea;
- Securitatea la incendiu;
- Igiena, sănătatea şi mediul;
- Siguranţa în exploatare;
- Protecţia împotriva zgomotului;
- Economia de energie şi izolarea termică.

Pentru şi în derularea oricărei lucrări de Investiţii, S.C. CONMAPRO S.R.L. urmăreşte respectarea:
- tuturor actelor legislative din domeniul construcţiilor;
- prevederilor din normele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
- cerinţelor prevăzute în
Standardul ISO 9001:2008 – Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.