Obligatiile Investitorilor

Extras din Legea nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcţii, completată şi modificată prin:

- H.G.R. nr. 498/24.05.2001;

- Legea nr. 587/29.10.2002;

- Legea nr. 123/05.05.2007.

 

- - - - - - - - - -

Capitolul III - Obligaţii şi răspunderi

Secţiunea 1 - Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor

 

Art. 21

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

  1. stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;

  2. obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;

  3. asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

  4. asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;

  5. acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

  6. asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

  7. întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;

  8. expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

- - - - - - - - - - ."

 

Extras din H.G.R. nr. 273/14.06.1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, completată şi modificată prin:

- H.G.R. nr. 940/19.07.2006;

- H.G.R. nr. 1.303/24.10.2007.

 

- - - - - - - - - -

Art. 3

Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi, etc.) şi se realizează în două etape :

- recepţia la terminarea lucrărilor ;

- recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

- - - - - - -

Cap. 2

Recepţia la terminarea lucrărilor

Art. 6

Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în

contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe şantier.

Art. 7

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu.

- - - - -

Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter, parter şi un etaj, cu înălţimea la

cornişă de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafaţa desfăşurată de maximum 150 mp, pentru anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi pentru construcţiile provizorii, vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul şi delegatul administraţiei publice locale.

Art. 8

Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile de la notificarea terminării

lucrărilor şi va comunica data stabilită :

a) membrilor comisiei de recepţie ;

b) executantului ;

c) proiectantului.

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie,

aceştia având calitatea de invitaţi.

- - - - -

Art. 9

Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa

comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.

Art. 10

La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor.

- - - - -

Art. 14

Comisia de recepţie examinează :

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de

execuţie impuse de autorităţile competente.

Examinarea se va face :

- cercetarea vizuală a construcţiei ;

- analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei ;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de

execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii ;

c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare ;

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexată la contract.

- - - - -

Art. 15

La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, model prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.

- - - - -

 

 

 

 

Cap. 3

Recepţia finală

Art. 32

Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

Art. 33

La recepţia finală participă :

a) investitorul ;

b) comisia de recepţie numită de investitor ;

c) proiectantul lucrării ;

d) executantul.

Art. 34

Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele :

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;

b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor" ;

c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în

exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.

- - - - -

Art. 36

La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care-l va înainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.

- - - - -

Art. 44

Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului :

a) executantului ;

b) proiectantului ;

c) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire ;

d) organului administraţiei financiare locale.

Art. 45

Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului :

a) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire ;

b) executantului.

Art. 46

Cartea tehnică a construcţiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul

regulament, se păstrează de investitor pe toata durata existenţei construcţiei.

Art. 47

În toate situaţiile investitorului este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză.

- - - - - - - - - - ."