Obligatiile Dirigintelui de Santier

Extras din Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier:

- - - - - - - - - -

Capitolul VIII – Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii:

Art. 44

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, Diriginţii de Şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

 1. În perioada de pregătire a investiţiei:

 1. Verifică existenţa Autorizaţiei de Construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

 2. Verifică concordanţa dintre prevederile Autorizaţiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

 3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

 4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

 5. Verifică existenţa Expertizei Tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

 6. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către Verificatori de Proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către Expertul Tehnic atestat, acolo unde este cazul;

 7. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

 8. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la Direcţia Regională în Construcţii (D.R.C.) – Inspectoratul Judeţean în Construcţii (I.J.C.) în vederea vizării;

 9. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

 10. Preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

 11. Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

 12. Predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

 13. Verifică existenţa „Planului Calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 14. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de Construire şi la D.R.C. – I.J.C.;

 15. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil.

 1. În perioada execuţiei lucrărilor:

 1. Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

 2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

 3. Interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

 4. Interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

 5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

 6. Verifică respectarea „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 7. Interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

 8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

 9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;

 10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

 11. Transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

 12. Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

 13. Urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/organele abilitate;

 14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

 15. Anunţă I.J.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

 16. Anunţă I.J.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

 17. Preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează Cartea Tehnică a Construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

 18. Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

 1. La recepţia lucrărilor:

 1. Asigură secretariatul Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

 2. Urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor Comisiei de Recepţie;

 3. Predau către investitor actele de recepţie şi Cartea Tehnică a Construcţiei după efectuarea Recepţiei finale.

- - - - - - - - - - ."