Obligatiile Responsabililor Tehnici cu Executia (R.T.E.)

# Extras din Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 privind Reglementarea tehnică „Îndrumător pentru atestarea tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, completat şi modificat prin:

- Ordinul nr. 575/2006;

- Ordinul nr. 651/2007;

- Ordinul nr. 357/2009;

- Ordinul nr. 1.083/2009;

- - - - - - - - - -

Capitolul III - Obligaţii şi răspunderi
 

Secţiunea 4 - Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor Verificatori de Proiecte, ale Responsabililor Tehnici cu Execuţia şi ale Experţilor Tehnici, atestaţi

 

Art. 24

- - - - -

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

- - - - - - - - - - ."

 

# Extras din H.G.R. nr. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor:

 

- - - - - - - - - -

Capitolul 4

Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin Responsabili Tehnici cu Execuţia (R.T.E.) atestaţi

 

Art. 21

Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere şi asigurare a calităţii (H.G.R. nr. 766/21.11.1997 – Anexa 2), printr-un sistem propriu de calitate şi Responsabili Tehnici cu Execuţia atestaţi (R.T.E.).

- - - - -

Art. 22

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi (R.T.E.) au următoarele obligaţii:

- Să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;

- Să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

- Să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

- Să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;

- Să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

- - - - - - - - - - ."